سازمان ملل درخواست انجام میانجیگری دربحران باسک اسپانیا را رد کرد # مادرید ، ایرنا : 29 اسفند 1377 برابر با 20 مارس 1999 سازمان ملل درخواست احزاب ملی گرای منطقه باسک و برای انجام میانجیگری جهت خاتمه بحران سی ساله سیاسی در این منطقه را رد کرد.
روزنامه " ال موندو " اسپانیا روز شنبه به نقل از یک سخنگوی مرکز اطلاعات سازمان ملل نوشت: میانجیگری سازمان ملل در بحران باسک و اعزام ناظران این سازمان به این منطقه ، مستلزم درخواست رسمی دولت مرکزی اسپانیا است.
وی گفت : حضور ناظران سازمان ملل در باسک دخالت در امور داخلی اسپانیا تلقی می شود و این سازمان نمی تواند درخواست احزاب ملی گرا را بپذیرد.
سه حزب ملی گرای منطقه " باسک " اسپانیا، چندی پیش خواستار اقدام سازمان ملل برای اعزام ناظران بین المللی به این منطقه جهت پایان یافتن بحــــران سیاسی و بازگشت آرامش در منطقه باسک شدند.
ایالت باسک اسپانیا در پی فعالیت سیاســی و مسلحانه گروه جدایی خواهان " اتا " از سال 1964 دستخوش تشنج و ناآرامی های سیاسی است و در طـــول این بحران تا کنون بیش از 830 نفر کشته شده اند.
*م.ف *