نتایج یک نظرسنجی : " گفت وگوی تمدن ها" محور سفر خاتمی به ایتالیا بود # تهران ، ایرنا : 29 اسفند 1377 برابر با 20 مارس 1999 براساس نظر سنجی " موسسه ملی پژوهش افکار عمومی " که از میان 1171 نفر از شهروندان تهرانی در مناطق 22 گانه شهر " تهران " صورت گــــرفت ، 4/43 درصد از پاسخگویان سفر " محمد خاتمی " رییس جمهوری ایران را به ایتالیا ، در جهت " تحقق هدف گفت وگوی تمدن ها " دانستند.
بر این اساس ، 8/28 درصد از پاسخگویان مهمترین هدف این سفر را " خـارج کردن ایران از انزوای سیاسی " و 8/27 درصد از پاسخگویان هدف سفر را گامی در جهت " حل مشکلات اقتصادی ایران " خواندند.
در این نظرسنجی که 6/ 56 درصد از شرکت کنندگان آن را زنان ، و بقیـه را مردان تشکیل می دادند ، 76 درصد از پاسخگویان از کشــوری که رئیس جمهور به آن سفر کرده بود اطلاع داشتند .
بر این اساس 7/40 درصد از مطلعین ، بر این نکته واقف بودند که این سفر " اولین سفر یک رئیس جمهور ایران پس از انقلاب به کشورهای اروپایی " است.
از میان پاسخ دهندگان به این نظر سنجی که میانگین سالهای تحصیلات جامعه آماری آن ، 8/9 سال بود تنها 5/25 درصد از پاسخگویان در حد " زیاد" پیگیر اخبار سفر رئیس جمهوری به ایتالیا بودند و 8/31 و 9/35 درصد از پاسخگویان به ترتیب اعلام کردند که در حد " متوسط " و " کم " پیگیر اخبار و گزارش های این سفر بودند .
بر اساس یافته های این نظر سنجی جالب ترین نکته در سفر رئیس جمهــوری به ایتالیا برای مردم به ترتیب " ملاقات با پاپ " ، " برقراری رابطــــه بهتر سیاسی و اجتماعی با ایتالیا " ، " سخنرانی در جمع دانشجویان و اساتید " و " بهبود رابطه با اتحادیه اروپا " بوده است.
در نظر سنجی موسسه ملی پژوهش افکار عمومی با فرض اینکه روز اجرای نظـر سنجی روز انتخابات است، 3/78 درصد از پاسخگویان تهرانی خاتمی را به عنوان رئیس جمهور معرفی کردند .
در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال 76 ، 78 درصد ازمردم تهران به محمد خاتمی رای دادند که براساس مقایسه ای که موسسه پژوهش افکار عمومی صورت داده است، وی حدود 3/0 درصد افزایش محبوبیت داشته است.
براساس یافته های این نظر سنجی، عملکرد رئیس جمهوری در دوران تصدی این سمت به ترتیب در زمینه فرهنگی با 5/53 درصد ، در زمینه سیاسی با 7/26 درصد و در زمینه اقتصادی با 6/4 درصد بیشترین نمود را داشته است .
همچنین 2/84 درصد از پرسش شوندگان که می دانستند رئیس جمهور به ایتالیا سفر کرده است ، بر این باور بودند که انجام این سفرها اوضاع اقتصادی کشور را بهبود می بخشد.
بر این اساس همچنین 60 درصد مردم معتقدند که این سفرها به ضرر آمریکا بوده واین کشور را عصبانی می کند ، 6/72 درصد معتقدند خاتمی قـصد دارد با کمک کشورهای اروپایی در ایران اصلاحات سیاسی و اقتصــــادی را تحقق بخشد و 6/77 درصد از پاسخگویان گفتند که سفر یک رئیس جمهور ایرانی به یک کشــور اروپایی پس از 20 سال "این احساس را بوجود می آورد که کشور از انزوا خارج شده است." همچنین 40 درصد پاسخ دهندگان با این نظر مخالف هستند که این سفرها موجب حل وفصل مشکلات میان ایران و آمریکا خواهد شد ودر مقابل 3/35 درصد معتقدند سفرهای اروپایی منجر به حل مشکلات 20 ساله میان ایران وآمریکا خواهد شد.
*م.ف *