صهیونیستها برای ایجاد اختلاف بین علمای الازهر تلاش می کنند # امان ،ایرنا: 26 اسفند 1377 برابر با 17 مارس 1999 علمای دانشگاه الازهر مصر خاخامهای رژیم صهیونیستی را به تلاش برای ایجاد اختلاف بین شیخ الازهر و علمای این دانشگاه متهم می کنند.
روزنامه اردنی " العرب الیوم " روز چهارشنبه نوشت ،خاخامهای صهیونیست بر انجام دیدارهای پیاپی با شیخ الازهر اصرار می ورزند و این امر مورد اعتراض علمای این دانشگاه قرار گرفته است .
این روزنامه افزود : خاخامها سعی می کنند از طریق گفت و گو در مورد احکام و ضرورت صلح بین دولتها و ملتها و با استفاده از اعتقاد علمای الازهر به گفت و گو بین ادیان الهی از دانشگاه الازهر بازدیدهایی به عمل اورند.
این گزارش افزود : "کدورت بین علمای اسلام و محمد سید طنطاوی ، شیخ الازهر پس از دیدار هفته گذشته نداسیرا ، خاخام فرانسوی با وی افزایش یافت و علمای این دانشگاه معتقدند این دیدار و دیدار پیش از ان با لاو ، بزرک خاخام سرزمینهای اشغالی در راستای ایجاد تفرقه بین علمای اسلام است.
از سوی دیگر دکتر احمد صبحی منصور ، یکی از علما و اساتید الازهر ضمن محکوم کردن دیدار خاخامهای یهودی با شیخ الازهر گفت :" هدف خاخامها از این دیدارها نابودی روحیه جهادگری جوانان در مــــــبارزه با اشغالگران صهیونیست است".
دکتر یحیی اسماعیل ، دبیر کل سابق جبهه علمای الازهر نیز اینگونه دیدارها را مخالف با تصمیمات مجمع پژوهشهای اسلامی دانست.
مجمع پژوهشهای اسلامی بر عدم انجام هرگونه دیداری بین شیخ الازهر و خاخامها تاکید کرده است.
وی افزود : شیــــــخ الازهر پیش از دیدار با خاخام فرانسوی طرفدار اشغالگران اسرائیلی ، با علما مشورت نکرد.
*ی *