وزیر اقتصادایران :دولت به دلیل کاهش قیمت نفت درفشارقرار گرفته است # بندرعباس ، ایرنا: هفتم بهمن 1377 برابر با 27 ژانویه 1999 وزیراقتصاد و دارایی ایران در پیامی به همایش مدیران کل مالیاتی ، ستــادی ، اقتصادی و دارایی کشوراعلام کرد :به دلیل کاهش قیمت نفت،کشور به طور عام و دولت به طور خاص تحت فشار قرار گرفته است.
حسین نمازی افزوده است:باید با بردباری، درایت، آگاهی و تجزیه و تحلیل علمی مساله با توجه به امکانات و فرصت های موجود،به بهترین شیوه این معضل در کشور رفع شود.
وی اضافه کرده است:هزینه های بودجه سال آینده به دلایل گوناگون فزاینده شده و از سویی درآمدها متناسب با آن قادر به افزایش نیست.
نمازی نوشت:این امرناگزیر منجر به کسری بودجه پنهان و آشکارمی شود و در چنین شرایطی جهت تامین منابع مالی لازم،به ویژه با توجه به وابستگی به نفت، کشور دچار پیامدهای تورمی می شود.
وی افزوده است : ایـــــجاد توازن در ساختار بودجه دولت و تعادل دربخش سیاست خارجی اقتصاد،دو محوری است که می توانددراصلاح نظام مالیاتی و افزایش منابع درآمدی دولت و کاهش هزینه ها و کوچک کردن حجم تصدی دولت موثر باشد.
وزیراقتصاد و دارایی معتقد است: در عیـن حالی که مالیات کم اخذ می شود، توزیع بار مالیاتی در اقتصاد نارسایی دارد.
وی اضافه کرد:نسبت مالیات به تولید ناخالص که در ایران پنج درصد است در سطح بین المللی،رقم قابل ملاحظه ای نیست زیرابخش قابل توجهی از دست اندرکاران اقتصاد ما به دلایل گوناگون، مالیات نمی پردازند.
نمازی افزود: در بودجه سال 78 مقرر شده درآمدهای مالیاتی نسبت به سالجاری 5/1 برابرشود واین وظیفه دستگاه مالیاتی است که در چارچوب قانون و مقررات و با حفظ ارزشهاو پیشگیری از هر تبعیضی، نسبت به وصول آن اقدام کند.
وی بااشاره به اینکه سیاست مالی کشور درراستای سه هدف درآمدی، سیاستگذاری درجهت تولید و توزیع درآمد تنظیم می شود افزود: باید اذعان داشت که نظام مالیاتی با سطح مطلوب فاصله دارد.
نمازی در این این پیام می افزاید: اصلاح سیستم مالیاتی، گسترش پایه های آن برداشتن تبعیضها و معافیت ها می تواند به تحقق اهداف در امر سیاستگذاری تولید و نیز تولید درآمد کمک کند.
وی تاکید کرد: براساس امکانات موجود هراستان امکانات صادراتی بالقوه را شناسایی کند و برای به فعلیت درآوردن آن به نحوی که صرفه و صلاح دولت محفوظ باشد و صادرکننده ازاین فعالیت منتفع شود، سازماندهی کند.
* ز 139 ک *