جنبش حزب ا.. لبنان حمله نظامی آمریکا به عراق را محکوم کرد # بیروت ، ایرنا: 26 آذر 1377 برابر با 17 دسامبر 1998 جنبش انقلابی حزب ا.. لبنان ، روز پنجشنبه، با صدور بیانیه ای، حمله نظامی آمریکا به عراق را محکوم کرد.
در این بیانیه، آمده است: هدف آمریکا از دست زدن به عملیات نظامی، سیطره یک جانبه این کشور بر منطقه خلیج فارس است، تا یک نظام امنیتی منطقه ای برای حفظ مصالح خود به وجود آورد.
در این بیانیه، با اشاره به بالا گرفتن نارضایتهای روز افزون در کشورهای خلیج فارس از سیاستهای آمریکا ، تاکید شده است ، سیاستهای سلطه گرانه واشنگتن در منطقه ، به هیچ وجه قابل قبول نیست و هیچ کس نمی تواند میزان خصومت ورزی دولت آمریکا علیه ملتهای منطقه را فراموش کند.
در این بیانیه، با رد ادعای آمریکا مبنی بر این که هدف از حمله، رژیم حاکم بر عراق است ، تصریح شده و واقعیت این است، که این حمله ها اقدامی بر ضد مردم عراق است ، تا با ضربه زدن به استقامت و پایداری آنان ، پایه های رژیم صدام بیش از پیش تثبیت شود.
حزب ا.. ، در پایان ، ضمن اعلام همبستگی کامل با ملت محنت زده عراق ، بر لزوم حفظ تمامیت ارضی و انسجام مردم این کشور در برابر تجاوز آمریکا تاکید کرده است.