استاندار اصفهان: مصلحت قانون گرایی نباید قربانی سایر مسایل شود # آران و بیدگل ، ایرنا: 26 آذر 1377 برابر با 17 دسامبر 1998 استاندار اصفهان گفت: مصلحت قانونگرایی، نباید قربانی سایر مسایل شود و باید با تحمل یکدیگر بتوانیم فضای جامعه را به صمیمیت تبدیل کنیم.
سید "جعفر موسوی" چهارشنبه شب افزود: ترورهای کورکورانه، برای مشغولی ما به مسایل فرعی و بازماندن از برنامه های اصلی است.
وی اضافه کرد: همه جامعه برای رسیدن به آزادی های مشروع و حقوق خود از قانون و قانون گرایی دفاع می کند و وظیفه دولت حرکت در چارچوب قانون است، حتی اگر به خلاف خواست خودش باشد.
موسوی گفت: باید با دفاع از حقوق دولت و دفاع آزادی های مشروع، میدان و بستر را برای گسترش اندیشه ها آماده کرد.
وی افزود: طرح گفت و گوی تمدنها، نظم نوین جهانی آمریکا را به انزوا کشانده است و دنیای امروزه برای مقابله با شعارها و ارزش های ملت ما، به بن بست رسیده است.