معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد: توسعه کمی و کیفی مطبوعات یک ضرورت است # تهران ، ایرنا - چهارم آذر 1377 برابر با 25 نوامبر 1998 معاون مطبوعاتی وزیر فرهنک و ارشاد اسلامــی ایران گفت : توســـعه مطبوعات به لحاظ کمی و کیفی یک ضرورت است و باید قانونمند و مستحکم صورت گیرد.
احمد بورقانی روز چهارشنبه در دیـــدار دست اندرکاران مطبوعات کشور با رئیس جمهوری، افـزود : درحال حاضر 880 نشریه با شمارگان بیش از دو میلیون در روز زیر چاپ می رود و این امر تحولاتی را در حوزه مطبوعات می طلبد.
وی تاکید کرد : به موجب آمـــارهای تخمینی در ده سال اخیر بیش از 10 هزار شماره روزنامه ، هفته نامه ، ماهنامه و فصلنامه در کشور چاپ و توزیع شده است.
بورقانی گفت : از ابتدای تـشکیل هیات منصفه مطبوعات قریب به 250 شکایت از مطبوعات بعمل آمده که بــــه تشکیل 150 پرونده منجر شده است و حدود 50 محکومیت در حوزه مطبوعات صادر شد.
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی افزود : در دوره جدید هیات منصفه مدیران مسئول 23 نشریه در دادگــاه محاکمه شدند که 14 نفر آنان حکم محکومیت گرفته که لغو امتیاز 2 نشریه از جمله این احکام بود که ایـن امر نشان دهنده آن است که درصد خطا در مطبوعات ایران بسیار ناچیز و مطبوعات ایران را می توان جزو سالم ترین مطبوعات دنیا معرفی کرد.
بورقانی مهمترین معضل حـــــوزه مطبوعات را فقدان وفاق جامع در مورد جایگاه مطبوعات در جامعه و نظام مطلوب مطبوعاتی معرفی کرد.
وی افزود : بحث عدم کفایت قـانون مطبوعات و ضرورت تغییر آن به نوعی نشانگر این فقدان وفاق است که باید گفت وفاق جمعی درباره قانونمندی این حوزه ضرورتی اساسی است.
"گودرز افتخار جهرمی " نیز به عنوان نماینده مدیران مسئــول مطبوعات گفت : فضای سیاسی کشور با وجود مطبوعات مستقل شفافتر می شـــود و صـاحبان اندیشه نقش مهمی در ایجاد فضا برای مشارکت مردم برعهده دارند.
وی تامین استقلال و امنیت شغلی مطبوعات و همچنین رسیدگی به وضعـــیت نویسندگان و خبرنگاران نشریات لغو امتیاز شده را به همراه مشکلات تعاونی مطبوعات از مهمترین تنگناهای موجود در زمینه مطبوعات اعلام کرد.
" جمیله کدیور " نماینده انجمن روزنامه نگاران زن در مورد قدرت مطبوعات در شکل گیری افکار عمومی و راهکارهای رفع مشکلات مطبوعات کشور سخنرانی کرد.
" رجبعلی مزروعی " نمــــاینده انـجمن صنفی روزنامه نگاران نیز گفت: به جامعه مطبوعاتی باید با نگاه مهربانانه و متعهدانه نگریست و نبایـــــــد به اسم امنیت ملی آزادی مطبوعات را مورد تهدید قرارداد.
وی افزود: احساس امنـــیت و آزادی باید در جامعه نهادینه شود تـــــا روزنامه نگاران بتوانند به رسالت خود عمل کنند.
* ز 139 ک *