رییس کمیسیون اقلیتهای هند : درهند بامسلمانان به شایستگی رفتارنمی شود # دهلی نو ، ایرنا چهارم آذر 1377 برابر با 25 نوامبر 1998 رییس کمیسیون ملی اقلیتهای هند گفت : هر چند مسـلمانان بزرگترین اقلیت هند بوده و جمعیت آنها دو برابر جمعیت کل اقلیتهای دیگر است ولی با انها مانند یک اقلیت " بی ارزش " رفتار می شود.
" طاهر محمود " روزسه شنبه در دهلی نو به خبرنگاران گفـــــت : حتی در ایالت جامو و کشمیر و سرزمین " لاکشادیپ " در سواحل غربی هند که مسلمانان اکثریت قاطعی دارند، به آنان اهمیت داده نمی شود.
وی از وضعــیت تمامی اقلیتها در هند ابراز نارضایتی کرد و گفت: تقسیم بندی فزاینده جامعه هــند بر مبنای مذهب و فرقه ، مایه نگرانی زیادی شده است.
طاهرمحمود از افزایش موارد حمله و جنایت علیه مسیحیان نیز بشدت انتقاد کرد و گفت : عامـلین این جنایات با اطمینان از اینکه بخاطر ارتکاب جنایت مجازات نمی شوند ، این اعمال را مرتکب می شوند.
طاهر محمود در گزارشی که در پایان دومین سال از مسئولیت خود ارایه کرد نیز اظهار داشت: مسلمانان هند از بی اعتنایی ، بی توجهی و تبعیض به اعضای این جامعه در هند که بر مبنای مذهب صورت می گیرد ، ناراضی هستند.
* پ . ک *