بیش از یک میلیون سهم در بازار اوراق بهادار تهران معامله شد # تهران ، ایرنا - 22 مهر 1377 برابر با 14 اکتبر 1998 در بازار اوراق بهادار تهران روز چهارشنبه یک میلیون و 155 هزار و 708 سهم از سهام شرکت های پذیر فته شده به ارزش بیش از چهار میلیارد و 160 میلیون ریال معامله شد.
در معاملات روز جاری سهام بازار اوراق بهادار تهران ، قیمت سهام 56 واحد تولیدی افزایش و ارزش سهام 17 واحد تولیدی نیز کاهش داشت.
شاخص های کل قیمت سهام و صنعت در روز چهارشنبه به ترتیب به 48/1554 و 86/1301 واحد رسید که نسبت به شاخص های کل قیمت سهام و صنعت در روز گذشته به ترتیب به میزان 78/4 و 47/6 واحد افزایش نشان می دهد.
همچنین شاخص مالی در روز جاری به 02/3976 واحد رسید که نسبت به شاخص مالی روز گذشته به میزان 67/10 واحد کاهش یافت.
"شاخص بازده نقدی" و "شاخص قیمت و بازده نقدی" روز چهارشنبه به ترتیب به 76/1929 و 66/1814 واحد رسیدکه نسبت به "شاخص بازده نقدی" و "شاخص قیمت و بازده نقدی" به ترتیب به میزان 15/0 و 72/5 واحد افزایش نشان می دهد.
براساس این گزارش ، آخرین نرخ خرید و فروش واریزنامه های صادراتی در روز جاری بدون تغییر قیمت نسبت به اخرین معامله در روز گذشته به مبلغ دو هزار 696 ریال رسید.