روزنامه نوای وقت : اکثر مغازه های مشروب فروشی در کراچی متعلق به سیاستمداران است # اسلام آباد ، ایرنا 18 مهر 1377 برابر با 10 اکتبر 1998 روزنـــــامه اردو زبان " نوای وقت " چاپ پاکستان با انتشار گزارشی ، سیاستمداران این کشور را متهم به دست داشتن در فروش مشروب کرده و نوشت ، بیشتر مغازه های مشروب فروشی در کراچی به سیاستمداران تعلق دارد .
"نوای وقت " روز شنبه نوشت : از جمله 64 مغازه شراب فروشی در شهر کراچی 45 مغازه متعلق به یک نماینده اقلیت ها در مـجلس ایالتی سند و پنج مغازه دیگر به یک شخص با نفوذ دیگر تعلق دارد.
پ /ک