مشاور رییس جمهور و رییس دفترخدمات مشاوره ای ریاست جمهوری ایران تعیین شد # تهران ، ایرنا: پنجم مهر 1377 برابر با 27 سپتامبر 1998 طی حکمی از سوی سید محمد خاتمی رییس جمهوری اسلامی ایران طهماسب مظاهری به سمت مشاور رییس جمهوری و رییس دفتر خدمات مشاوره ریاست جمهوری منصوب شد.
پیش از این علیرضا معیری سفیر جدید ایران در فرانسه مسئولیت هماهنگی مشاورین رییس جمهوری اسلامی ایران را عهده دار بود.
در حکم رییس جمهوری امده است : با عنایت به تعهد، شایستگی و سوابق مفید جنابعالی وبه منظور بهره گیری از نظرات کارشناسانه اهل نظر و اندیشه و نهادینه شدن امر مشاورت در حوزه ریاست جمهوری، شما را به سمت مشاور رییس جمهوری و رییس دفتر خدمات مشاوره ریاست جمهوری برمی گزینم.