علیرضا معیری به عنوان سفیر جدید ایران در فرانسه منصوب شد # تهران ، ایرنا : پنجم مهر 1377 برابر با 27 سپتامبر 1998 بـه پیشنهاد " کمال خرازی " وزیر امورخارجه و تصویب " محمد خاتمـــی " رییس جمهوری ، " علیرضامعیری " به سمت سفیر فوق العاده و نماینـــــده تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در فرانسه منصوب شد.
معیری پیش از این مشاور سیاسی رییس جمهوری بود.
وی همـــــچنین در دوران نخست وزیری " میرحسین موسوی " و ریاست جمهوری " اکبر هاشمی رفسنجانی " سمت مشاور نخست وزیر و رییس جمهوری را برعـــهده داشت.
*م.ف *