14 تبعه چین به اتهام ورود غیرقانونی به ژاپن دستگیر شدند # توکیو ، ایرنا: پنجم مهر 1377 برابر با 27 سپتامبر 1998 پلیس ژاپن روز یکشنبه اعلام کرد: 14 تبعه چین که قصد ورود غیرقانونی به خاک ژاپن را داشته اند ، دستگیر کرده است.
منابع پلیس ، اتهام این افراد که در منطقه " می تاکی یوشو " بــازداشت شده اند را زیـر پاگذاشتن قانون مهاجرت و ورود غیرقانونی به سرزمینهای تحت قلمرو ژاپن عنوان کردند.
جنازه هشت چینی که در صدد ورود غیرقانونی به خاک ژاپن بوده اند نیز ماه پیش در یک کشتی در ساحل ژاپن پیدا شد.
این مهاجران غیرقانونی که درون یک کانتینر پنهان شده بودند به سبب کمبود هوا خفه شده بودند.
766 مهاجر غیرقانونی که اغلب چینی بوده اند طی سالجاری در قالب 44 گروه قصد ورود به خاک ژاپن را داشتند که دستگیر شده اند.
*م.ف *