اسقف کلیسای کاتولیک کوزوو جامعه بین الملل را مورد انتقاد قرار داد # سارایوو ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/05/77 اسقف کلیسای کاتولیک "کوزوو" ، روز شنبه ،و گفت : از نقطه نظر کلیسا و عمـوم مردم کوزوو ، جامعه بین الملل برای توقف بحران در کوزوو اقدام قابل توجهی انجام نداده است .
" مارکو صوفی " افزود : با توجه به فجایع انسانی در ایالت کـــــوزوو انتظار این بود دنیا مانع قربانی شدن این همه انسانهای غیرنظامی و بی گناه و آوارگی ده ها هزار شهروند بی پناه به کوهستانها و جنگل ها شود.
این اولین واکنش کلیسای کاتولیک کوزوو در اعتراض به موضع سکـوت جامعه بین الملل به شمار می آید.
بحران در کوزوو که در هفته های اخیر باعث کشته شدن دهها نفر و آوارگی هزاران آلبانی تبار شده است برغم اعلام شروع مذاکرات جدید بین آلبانی تبارها و دولت بلگراد همچنان رو به افزایش است .