ژیسکاردستن :نظرات خاتمی را به افکار عمومی اروپا منتقل می کنم # اصفهان - ایرنا 11 خرداد 1377 برابر با یک ژوئن 1998 رییس جمهوری پیشین فرانـــــسه گفت : نـــظرات و دیدگاه های" محمـــــد خاتمی" رییس جمهوری اسلامی ایران را برای افکار عمومی اروپا تشریح می کنم.
"والری ژیسکار دستن" روز دوشنبه در دیدار با سید" جعفر موسوی" استاندار اصفهان افزود : رییس جمهوری ایران به من یادآور شد که گرایــــش های جدید ایران برای افکار عمومی اروپا شناخته نشده است.
وی گفت : خاتمی دارای شخصیت برجسته ای است که خیلی خوب افکارشان را مطرح می کند.
به گفته پیسکاردستن ، رییس جمهوری اسلامی ایـــــران این قابلیت خود را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی " سی ان ان " آمریکا به نمایش گذاشت.
وی ضمن توصیحاتی درباره نظام پارلمانی فرانـسه افزود : افکار عمومی در فرانسه همیشه متغیر بوده است و در حقیقت آرا مردم بیشتر منفی است.
رییس جمهوری سابق فرانـــــسه گفت : اغلب مردم برای اظهار نارضایتی جهت حمایت های سیاســـــــی در انتخابات شرکت می کنند.
به گفته ژیسکار دستن ، هم اکنون اکثریت در مجلس فرانــــــسه در اختیار گروه های چپ است.
وی افزود : چون در ســــال گذشته وضع اقتصادی در فرانسه پایین تر از حد متوسط بود مردم نارضایتی خود را با رای دادن معلوم کردند.
وی همچنین اصفهان را شهری شکوفا با مردم گشاده رو و دارای سیستم مدیریت خوب توصیف کرد.
استاندار اصفهان نیز با اشاره به اشتهار ژیسکاردستن نزد مــــلت ایران به خاطر میزبانی از امام خمینی (ره ) بـنیانگذار جمهوری اسلامی ایــران در نوفل نوشاتو گفت که خاتمی تاکید کرد که سفر شما به اصفهان توام با رضایت باشد.
سید جعفر موسوی خواستار تلاش وی برای ارایــــه چهره درست از نظام اسلامی برای افکار عمومی اروپا شد.
این هیات فرانسوی که روز یکشـــــنبه وارد اصفهان شد امروز پس از دیدار از آثار تاریخی اصفهان ، این شهر را ترک می کند.