ازبکستان: احداث و بهره برداری از راه اهن ابریشم،بزرگترین دستاورد اکو است # الماتی - ایرنا 21 اردیبهشت 1377 برابر با 11 می1998 "اسلام کریم اف" رییس جمهوری ازبکستان گفت : احداث و بهره برداری از راه اهن ابریشم میان"مشهد - سرخس و تجن"، بزرگترین دستاورد"سازمان همـــکاری اقتصادی" (اکو) است .
کریــم اف در نطق روز دوشنبه خود دراجلاس سران سازمان اکو درالماتی گفت :با بهره بـــرداری از راه اهن ابریشم منطقه بسته اسیای مرکزی از بن بست خـارج و به اب های ازاد خلیج فارس و دریای عمان راه یافت .
رییس جمهوری ازبکستان افزود: اجرای خط اهن ابریشم نشان از امکانات عملـی ما برای همکاری با هم است .
راه اهن ابریشم را متخصصان و کارشناسان ایرانی با سرمایه گذاری وسیع دولت جمهوری اسلامی ایران ساختند.
اسلام کریم اف اظهارداشت :تازمانی که صلح و ارامش درافغانستان و تاجیکستان این دوعضو اکو برقرار نشده ، سخن گفتن ازهمکاری های اقتصادی درمنطقه زود است .
وی پیشتر چند بار گفته بود که اکو یک سازمان اقتصادی است و نباید درامور سیاسی وارد شود .
رییس جمهوری ازبکستان باورود به بحث سیاسی بحرانهای منطقه ای افزود:ادامه جنک در افغانستان و مسایل تاجیکستان باعث به وجود امدن تضادهای سیاسـی در کشورهای منطقه می شود و ثبات همه کشورهارا تهدید می کند.
کریم اف از سخنان "محمد خاتمی" رییس جمهوری اسلامی ایران دراجلاس سران اکو و به ویژه اشاره ایشان به پیشینه فرهنگی و علمی ملتهای منطقه تقدیر کرد و به نشانه هم عقیده بودن با رییس جمهوری اسلامی ایران بخش هایی از سخنان وی را تکرار کرد.