۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۷،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5711358
۰ نفر
وزیرفرهنک وارشاداسلامی ایران :تیراژمطبوعات در ایران پایین است # تهران - ایرنا 21 اردیبهشت 1377 برابر با 11 می1998 عطاا.. مهاجرانی وزیر فرهنک وارشاداسلامی ایــران روز دوشنبه در پایان بازدید از جشنواره مطبوعات درتهران ، در یک نشست مطبوعاتی بـاحضــــــور خبرنگاران داخلی وخارجی گفت : افزایش تعداد وتیراژ مطبوعات به حـــــد 2 میلیون نسخه در روز درکمتر ازیک سال گذشته ارزشمند است ولی این تیراژ به نسبت جمعیت ایـــران هنوز به حد نصاب لازم نرسیده است .
وزیرفرهنک وارشاد اسلامی برایجاد فضایی مبنی برروی اوردن مـــــــردم به مطبوعات و ارزشمند شدن داوری مردم در نزد مطبوعات تاکید کرد .
وی در پاسح به سوال خبـــرنگارروزنامه ژاپنی یومیوری در مورد ممنوعیت استفاده از ماهواره واحتمال رفــــــع این ممنوعیت گفت : ممنوعیت در مورد استفاده ازماهواره یک ممنوعیت قانونــی است که براساس طرح نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است ولی استفاده از ماهواره به صورت مطلق ممنوع نیســــت.
مهاجرانی افزود: مدیران مسوول روزنامه ها و موسسات علمی وپژوهشی با کسب مجوز از وزارت فرهنک وارشاد اسلامی می توانند از ماهواره استفاده کننـــد وامروز بسیاری از آنتن های ماهواره ای را می توان بربام ساختمان های مراکز مطبوعاتی و موسسات علمی وپژوهشی مشاهده کرد .
وزیرفرهنک وارشاد اسلامی تاکید کرد :این مــمنوعیت قانونی زمانی کارساز است که به لحاظ فنی امکان محدودیت وممنوعیت باشد.
به گفته وی در کنار ممنوعیت قانونی ماهواره باید کیفیت برنامه های صدا وسیما در فضای عمومی فرهنگی کشور به نقطه ای برسد که نگران برنامه هـــای ماهواره نباشیم .
وی درپاســــــخ به سوالی در موردابهامات مالی در وزارت فرهنک وارشاد اسلامی تاکید کرد: ابــهامات مالی در مورد عدم پرداخت ارز به ناشران خارجی در نمایشگاه دهم کتاب وجــــــود داشت وهمانطور که اعلام شد از کل مبلغ یک میلیارد و540 میلیون تومان مبلـــــغ دریافتی از مردم برای اختصاص ارز به ناشران خارجی مبلغ یک میلیارد و200 میلیون تومان در موسسه نمایشگاه های فرهنگی موجود نبود ولی پس از بررسی انجام شده مشخص شد که این مبلغ کسـری توسط این موسسه صرف هزینه های دیگر شده است .
به گفته وزیرفرهنک وارشاداسلامی موسسه نمایشگاه هـــای فرهنگی نباید مبالغ دریافتی از مردم که اختصاص به ارزناشران خارجی اخــرین نمایشگاه کتاب داشت برای حل مشکلات دیگر استفاده می کردند .
مهاجرانی در مورد تهاجمات اخیر به نشـریات کشور ووظیفه این وزارتخانه در حمایت از نشریات تاکید کرد : وزارت فــــرهنک وارشاد اسلامی حامی ، کمک کار و فــراهم کننده زمینه مساعد برای فعالیت همه نشریاتی است که از سوی هیات نظارت بر مطبوعات مجوز دریافت کرده اند ودر چهارچوب قوانین مطبوعات فعالیت می کنند .
وی افــزود: این وزارتخانه در موضع دفاع از بقای نشریات کشور است ولی این به معنـای دفاع از همه مطالب نشریات نیست . چنانچه برای نشریات متخطی قانون مطبوعات حدود وثغور را مشخص کرده است .
وی در پاســـخ یکی از خبرنگاران داخلی در مورد وعده ایشان مبنی بر بهبود وضعیت وزارت فـــرهنک وارشاداسلامی به عنوان زینت نظام جمهوری اسلامی ایران گفت : مـــــــهمترین محور برای قابل قبول شدن این وزارتخانه مـــــشارکت اهل قلم وفرهنک در فعالیت های ان است .