پلیس پاکستان با هواداران جناح مخالف در مقابل مجلس ملی این کشور درگیر شد 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اسلام آباد - ایرنا 31 فروردین 1377 برابر با 20 اوریل 1998 درگیری پلیس پاکستان و هواداران رهبر جناح مخالف در مجلس ملی این کشور به زخمی شدن چند تن از آنان منجر شد.
چند صد تن از هواداران حزب مردم پاکستان از جمله برخی از رهبران ایـن حزب روز دوشنبه در یک تظاهرات در برابر ساختمان مجلس ملی این کشور ، دولت را به قربانی ساختن مخالفین سیاسی متهم کردند.
تظاهرکنندگان ضمن سر دادن شعارهای ضد دولتی ،برنامه های حسابرسـی دولت "محمد نواز شریف" را یکجانبه خواندند.
در حالی که پلیس در مقابل مجلس ملی این کشور برای متفرق کردن تظاهــر کنندگان از باتون استفاده کرد چند تن از رهبران این حزب از جمله سناتــور "رضا ربانی" ، و سناتور "اعتزاز احسن" از مشاوران "بی نظیر بوتو" نیز زخمی شدند.
دفتر حسابرسی نخست وزیر پاکستان بی نظیر بوتو ، رهبر جناح مخالـــف در مجلس را به سوء استفاده از قدرت در انتقال غیر قانونی دارایی های عمــومی به خارج از کشور متهم کرده است.