یک مقام پیشین چچنی، خواهان شناسایی دولت چچن توسط کشورهای اسلامی شد # اسلام آباد، ایرنا 15 بهمن 1378 برابر با چهارم ژانویه 2000 " زلمی خان یندربایف "، رئیس جمهور پیشین چچن و نماینده ویژه " اسـلان مسخدوف " که مشغول بازدید از پاکستان است، روز جمعه خواهان برسمیت شناختن دولت چچن توسط کشورهای اسلامی شد.
یندربایف، در اسلام آباد گفت : ما از کشورهای اسلامی خواهـان دریافت کمک ـهای مالی یا دیگر کمک ها نیستیم، بلکه از آنها می خواهـیم دولت ما را به رسمیت بشناسند.
وی، از شناسایی دولت چچن توسط گروه طالبان قدردانی کرد و افزود : این اقدام دولت طالبان روحیه ما را تقویت کرد.
بایف، از نقش سازمان ملل و کشورهای غربی انتقاد کرده و گفـت : روسـها در جنک علیه چچن، از سلاح شیمیایی نیز استفاده کردند، امـا غـرب و سازمـان ملل، در جلوگیری از آن هیچ کاری نکردند.
او ادعای روسیه مبنی بر شکست مبارزین چچن را رد کرد و گفت : نیـروهای چچن، عقب نشینی تاکتیکی کردند و بزودی حملات علیه نیروهای روسی آغاز خواهد شد.
یندربایف، از برخورد رهبران کشورهای اسـلامی در ارتبـاط با قضـیه چچـن ابراز تاسـف کرده و گفت : هیچ رهبر کشور اسلامی به ما پیشـنهاد کمک نکرد و با دولت سعودی نیز که تماس گرفتیم، تا کنون با ما مذاکره نکرده است.
وی افزود : بیـش از 300 هزار نیروی روس به چچـن حمله کرده و حداقل 15 هزار نفر شامل زن و کودک را، کشته اند.
او درباره دستگیری و آزادی خود در اسلام آباد گفت : این مسـاله حل شـده و او عذرخواهی مسوولین راپذیر فت.