روزنامه های عصرسه شنبه "مطبوعات به مردم چه می گویند؟"-رسالت # تهران ، ایرنا: 30 آذر 1378 برابر با 21 دسامبر 1999 رسالت.
......
* حجه الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی درگفتگوباخبرنگاران داخلی وخارجی: دشمن می خواهدانقلاب راازمردم جداکندواستبدادرابرگرداند(خبر-ص1 ) - ازنقدگذشته استقبال می کنم به شرطی که نقدباشدنه شانتاژ! * دکتراحمدتوکلی :اگرمسوولان اقوام خودرابرافرادشایسته ترجیح دهندنمی تواننددرست تصمیم گیری کنند(خبر-ص1 ) - مسوولان دنیاگراوگروهگرامصالح ومنافع ملت رامورد توجه قرارنمی دهد * گفتگوی رسالت با5 تن ازنمایندگان درموردبیانات روشنگرانه مقام معظم رهبری (خبر-ص1 ) - رزمیان :بودندکسانی که همرزم پیامبراکرم (ص )بودندامابرروی جانشین آن حضرت شمشیرکشیدند - موسوی :چراآقای نوری ازسوی رسانه هایی مانندآمریکا،بی بی سی ،رژیم صهیونیستی و...به مثابه یک قهرمان مطرح می شود؟ - ترقی :عبدالله نوری فرصت تاریخی که مقام معظم رهبری برای بازگشت اوبه صحنه انقلاب وجبران اشتباهات گذشته فراهم کرده بودازدست داد * ائتلاف پیروان خط امام ورهبری فعالیت انتخاباتی خودراآغازکرد(خبر-ص1 ) * حجه الاسلام والمسلمین رحیمیان :مجلس ششم بایدانقلابی تروضدآمریکایی ترازسایرمجالس باشد(خبر-ص1 ) * خاتمی دربرابرافراطیون حلقه پیرامون (سرمقاله -ص1 ) - درحال حاضر،توقعات ومطالبات رایکال آنان اساس ساختارنظام رانیزهدف گرفته است - درتوهمات آنهاگورباچف ایران ضروری است اکنون جای خودرابه یلتسین بدهد * شنیده هاونکته ها(خبر-ص2 ) - شنیده شده وزیرکشورازجانشینی فرمانده کل قوادرنیروی انتظامی استعفاداده * سومین محموله کمکهای انساندوستانه ایران برای آوارگان قفقازشمالی ارسال شد(خبر-ص آخر)