روزنامه های صبح سه شنبه "مطبوعات به مردم چه می گویند؟"ـ ایران سپید # تهران، ایرنا: 30 آذر 1378 برابر با 21 دسامبر 1999 * گزارش رقابت های انتخاباتی * زادسر: عامل بدبختی ، مهاجرانی است * تقاضای سروش از مصباح: افکارت را بنویس ! * بی صاحبی پنج میلیون شناسنامه * خاتمی ـ برنده نوبل و گفت وگوی تمدن ها * فرار ساق ها شروع شد * افشای راز ناپدیدی 8 ساله * مناسبات جناحهای حاضر در انتخابات * نگاهی به بودجه سال 79