سازمان ملل خواستار ارتقای همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر شد # سازمان ملل، ایرنا: 3 آذر 1378 برابر با 24 نوامبر 1999 کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز سه شنبه باتصویب قطعنامه ای خواستار ارتقای همکاریهای بین المللی در زمینه حقوق بشر شد.
در این قطعنامه کشـورهای عضو سازمان ملل بر تعهد خود مبنی بر ارتقای همکاری های بین المللی سازنده در زمینه حقوق بشر تاکید کردند .
قطعنامه همچنین تاکید کرده است ارتقای همکاری بین المللی در زمینه حقوق بشر برای دستیابی به اهداف سازمان ملل و تقویت و حمایت موثر از حقـوق بشر ضروری است.
این قطعنامه که به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و توسط گروه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با اجماع آرا به تصویب رسید با تاکید بر اهمیت جهانشمولی ، عینیت گرایی و پرهیزاز برخوردهای گزینشی در زمینه حقوق بشر برضرورت گسترش گفت و گوهای بین المللی در زمینه حقوق بشر تصریح کرده است .
کمیته سوم که به بررسی مسایل اجتماعی ، فرهنگی و انسانی می پردازد با استناد به قطعنامه گفت و گوی تمدن ها از همه دولت ها و سازمان های بین المللی می خواهد تا نسبت به عملی کردن گفت و گوهای سازنده به عنوان بخش مهمی از گفت و گوی بین تمدن ها اقدام نمایند و به مشورت های خود برای تقویت تفاهم و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ادامه دهند .
قطعنامه همچنین از دولت ها می خواهد تا به اصل همکاری متقابل ، تفاهم و گفت و گو در حمایت از حقوق بشر اهمیت ویژه ای دهند .