وزیر خارجه آمریکا : برای برقراری رابطه با ایران راهی دراز در پیش است # تهران ، ایرنا: 25 مهر 1378 برابر با 17 اکتبر 1999 "مادلین البرایت " وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد:ما همواره درباره امکان بالقوه بهبود روابط با ایران صحبت کرده ایم ، امــا راهی دراز برای حصول به این مقصود در پیش است .
وی افزود: ایران از روند صلح خاورمیانه حمایت نمی کند .
وی یکشنبه شب در گفت وگویی با شبکه خبری سی ان ان در پاسخ به ســـوالی گفــت : مانسبت به مسئله یهودیان ایرانی از مدتها پیـــش نگران بوده ایم و هیچگونه دلیلی وجود ندارد که اتهام جاسوسی را برای انها مطرح سازند.
وی افزود: ما از کانال های مختلف پیام هائی را در این بـاره برای ایران ارسال کرده ایم و من با وزرای خارجه کشورهائی که دارای رابطه با ایرانیها هستند در این مورد صحبت کرده ام و به انها گفته ام که این امر کاملا غیر قابل قبول است و نمی شود چنین اتهامی را نسبت به انها مطرح کرد.
آلبرایت راجع به رابطه دیرینه ایرانیان و یهودیان ایران گفت، یهودیان ایران کسانی است که می توانستند ایران راترک کنند در صورتی که انها در این کشور باقی مانده اند زیرا انها خود را بخشی از تاریخ این کشور قلمداد می- کنند .