شورای امنیت اجازه داد نیروی سازمان ملل دوباره در آنگولا مستقر شود # سازمان ملل، ایرنا: 24 مهر 1378 برابر با 16 اکتبر 1999 شورای امنیت روز جمعه باصدور قطعنامه ای راه را برای حضور مجدد نیروهای سازمان ملل در آنگولا باز کرد.
سازمان ملل کـه زمانی با یـک نیروی هفت هزار نفره در آنگولا بزرگتریـن عملیات حفظ صلح خود را دراین کشور به اجرا در می آورد با شکست روند صلح در آنگولا سرانجام حدود هفت ماه پیش به درخواست دولت این کشور به حضور خود در آنگولا خاتمه داد.
با وجود این کشورهای آمریکا، روسیه و پرتغال که آنگولا زمانی مستعمره آن بـود و تضمین کنندگان توافق صلح سال 1994 آنگولا هستند در طـول ماه های گذشته همواره تلاش داشتند تا سازمان ملل بار دیگر در آنگولا حضور پیدا کند.
در قطعنامه 1268 که بااجماع آرای 15 عضو شورای امنیت به تصویب رسید به سازمان ملل اجازه داده شده است دفتری در لواندا باز نماید تا راههای موثر اعاده صلح را در آنگولا جستجو کند. در این دفتر در آغاز 30 کارمند سیاسی ، حقوق بشر و نیروی نظامی حضور خواهند داشت.
دولت آنگولا و شورشیان یونیتا پنج سال پیش توافق صلحی راامضا کردند اما مفاد این توافق هرگز بطور کامل اجرا نشد وجنک داخلی دراین کشور در آذرماه سال گذشته دوباره آغاز شد.
گروه یونیتااغلب مناطق روستایی آنگولا را دراختیار دارد درحالیکه دولت لواندا برشهرهای این کشور حاکم است.