جبهه متحد خواستار فشار جامعه جهانی برای توقف خشونت های طالبان شد # تهران ، ایرنا : 18 شهریور 1378 برابر با 9 سپتامبر 1999 جبهه متحـد اسلامـی افغانستـان روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای خواستار فشار جامعه جهانی برای توقف خشونت های طالبان علیه مردم غیر نظامی شد.
" سید حسین انوری " ، یــک فرمانده عضو شورای عالی نظامی اتحاد شمـال افغانستان گفت: بمبارانهای وحشیانه طالبان علیه مناطق مسکونی ادامه نقـض حقوق اساسی مردم توسط این گروه است.
انوری از جامعه جهانی خواست " ایـن اقدامهای وحشیانه طالبان را محکوم کنند." انوری گفت:طالبان فقط منطق جنک را دنبال می کنند و این برای افغانستان و منطقه خطرناک است.
پیشتر نیز یک منبـع جبهه متحد با صدور بیانیه ای از جامعه جهانی خواست استفاده بمب های خوشه ای توسط طالبان علیه مردم غیرنظامی را محکوم کند.
این در حالی است که هواپیماهای طالبـان روز چهارشنبـه در دو نوبـت در ساعت های 8 و 11 صبح بخش های مختلف مناطق مسکونی و بازار شهـر تالقان را بمباران کردند.