گفت وگوی سازمان ملل و دولت کامبوج برای محاکمه رهبران خمرهای سرخ # کوالالامپور،ایرنا: پنجم شهریور 1378 برابر با 27 اوت 1999 مقام های سازمان ملل متحـد و دولـت کامبوج گفت وگوهای خود برای تشکیل دادگاه محاکمه سران خمرهای سرخ را آغاز کردند.
رسانه های مالزی روز جمعه گزارش دادند، دو طرف در این گفت وگوها اشکارا در مخالفت با یکدیگر سخن گفتند.
"هون سن" نخست وزیر کامبوج با تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه رهبران خمرهای سرخ موافقت کرده است اما این که اکثریت قضات این دادگاه به گزینش سازمان ملل باشند، مخالف است.
وی سازمان ملل متحد را به در دست گرفتن ابتـکار عمل دادگاه متهـم کرده است.
" رالف زاکلین " دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد در امور حقوقی ریاست هیات سازمان ملل متحد در گفت وگو با "هور نام هونک " وزیرامور خارجه کامبوج و 9 عضو کمیسیون دولتی که برای این منظور تشکیل شده است را به عهده دارد.
گفتنی است ، مخالفان دولت کامبوج نیز خواستار محاکمه خمرهای سرخ در یک دادگاه بین المللی هستند.