اولین نشست تشکل موسوم به "انجمن دفاع از ازادی مطبوعات "برگزار شد # تهران ، ایرنا: 27 مرداد 1378 برابر با 18 اوت 1999 تشکل موسوم به"انجمن دفاع ازازادی مطبوعات" روز چهارشنبه در نخستین نشست رسمی خود، 12 عضو اصلی وعلی البدل شورای مرکزی اش را برای یک دوره شش ماهه برگزید.
این انجمن طبق اساسنامه ای که برای آن تنظیم شده ، یک موسسه غیردولتی ، مرکب از افرادی است که برحسب نوع گرایش فرهنگی، "مقید به فعالیت جهت ازادی مطبوعات " هستند.
به گزارش روابط عمومی این انجمن،در این نشست کامبیز نوروزی ،اکبرگنجی، عبدالعلی رضائی،علی حکمت ، محسن کدیور، محمود شمس الواعظین و حمیدرضا جلایی پور، غلام حیدر ابراهیمبای سلامی،رضاتهرانی، علی مزروعی،فائزه هاشمی و شادی صدر به عنوان اعضای شورای مرکزی موقت این انجمن انتخاب شدند.
براساس این گزارش اعضای موسس انجمن یاد شده ، ابراهیمبای سلامی، رحمان قلی زاده،عبدالعلی رضایی و علی حکمت هستند.
به موجب گزارش یادشده ، این شورای قراراست در مدت شش ماه مراحل قانونی و مقدمات تشکیلات انجمن را فراهم اورد.
گفته می شود اعضای اولیه این انجمن 65 نفر است .