رییس سازمان ارتباطات اسلامی مسلمانان جهان را به وحدت و مبارزه علیه اسراییل دعوت کرد # تهران ، ایرنا: 30 خرداد 1378 برابر با 20 ژوئن 1999 رییس سازمان فرهنک و ارتباطات اسلامـی مسلمـانـان جهـان را بـه وحدت و مبارزه علیه اسراییل دعوت کرد.
آیت الله محمد علی تسخیری روز شنبه در دیدار با رییس مجلس ملی سودان گفت: جمهـوری اسلامی ایران و کشـور سودان دارای مشترکات زیادی هستند که باید هرچه بیشتر با هم همکاری داشته باشند.
در این جلسه "حسن الترابی" رییس مجلس ملی سودان ، بر ضرورت همکاری مسلمانان برای مقابله تهاجمات فرهنگی غرب تاکید کرد.
حسن الترابی گفت: جمهـوری اسلامی ایـران احیـاء کننده ارزشهـای دینـی در جهان است.
وی تاکید کرد: مسلمانان در حال حاضـر ارزشهـای دینی را در واقعیت های زندگی در جمهوری اسلامی ایران لمس می کنند.