مقامات بلگراد برای خودمختاری ایالت "ویوودینا" باید به توافق برسند # سارایوو، ایرنا: 26 خرداد 1378 برابر با 16 ژوئن 1999 نخست وزیر مجارستان اعلام کرد : مقــامات دولت بلگراد برای خود مختاری ایالت مجارنشین "ویوودینا" در یوگسلاوی باید به توافق برسند.
" ویکتور اوربان " این مطلب راروز چهارشنبه در گفت وگو با رادیو دولتی مجارستان اعلام کرد.
" ژوزوف کـاسف "رئیس حزبی که مجارهای" ویوودینا" را زیر پوشش قرار می دهد ، نیز امروز اعـــلام کرد که مجارهای ویوودینا پیشنهاد خود مختاری این ایالت را که در یوگسلاوی قرار داردبا همکاری کارشناسان کشور مجارستان تهیه و تنظیم کرده اند.
ایالت ویـوودینا در شمال یوگسلاوی قرار دارد و اکثر مردم آن را مجارها تشکیل می دهند.