ارتباط کشورهای اسلامی با بوسنی با حضور غرب در این کشور کمرنک شده است # سارایوو، ایرنا: 30 اسفند 1379 برابر با 20 مارس 2001 هماهنک کننده نشست کمیته کمک کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به بوسنی هرزگوین گفت : با حضور غرب در بوسنی ارتباط کشورهای اسلامی با این کشور کمرنک شده است. "مصطفی بیدیچ" روز سه شنبه دریک کنفرانس خبری افزود: ارتباط با کشورهای اسلامی باید در برنامه دولت بوسنی باشد و این ارتباط با پیوستن بوسنی به اتحادیه اروپا منافاتی ندارد. وی افزود: کشورهای اسلامی در دروان جنک در سالهای 1992 تا 1995 به بوسنی هرزگوین کمکهای قابل توجهی نمودند و یکصدا و متحد از تمامیت بوسنی دفاع کردند. بیدیچ گفت: کشورهای اسلامی پس از جنک در بوسنی هرزگوین نیز کمکهای مالی داشته اند ، اما این کمکها بصورت پراکنده و بدون هماهنگی با یکدیگر صورت می گیرد. وی افزود : کشورهای اسلامی در کنفرانس اخیر در دوحه وضعیت همکاری با بوسنی را بررسی کردند و با انتشار بیانیه ای حدود فعالیت کشورهای اسلامی و در بوسنی تعیین شد. وی اعلام کرد : در کنفرانس اسلامی پیشنهاد بوسنی مبنی بر تشکیل ستاد ویژه ای برای کمک به بازگشت آوارگان مسلمان به خانه هایشان نیز پذیرفته شد.
وی همچنین خواستار گسترش و بهبود روابط اقتصادی کشورهای اسلامی با بوسنی هرزگوین شد. اجلاس کمیته کمک اعضای سازمان کنفرانس اسلامی به بوسنی هرزگوین قرار است در امسال در سارایوو برگزار شود. بیدیچ گفت: بوسنی در حال حاضر وارد یک سیستم اقتصادی جدید برای ارتباط اقتصادی با کشورهای غربی و اسلامی شده است. وی در پایان اظهار داشت : اکنون تقویت سازمانهای دولتی ، اجرای طرح خصوصی سازی اقتصاد و ایجاد امکانات برای بازگشت آوارگان مسلمان به خانه ـ هایشان از برنامه های اساسی و مهم بوسنی است. * 818 *