دادگستری استان تهران ، توقیف موقت نشریات را به دلیل جلوگیری از ادامه اعمال مجرمانه دانست # تهران، ایرنا: 30 اسفند 1379 برابر با 20 مارس 2001 روابط عمومی دادگستری استان تهران طی اطلاعیه ای ، در پاسخ به اطلاعیه وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی گفت که توقیف موقت این نشریات برای جلوگیری از ادامه اعمال مجرمانه بوده و دادگستری به وظیفه خود عمل کرده است. دراین اطلاعیه روز سه شنبه منتشر شد ، آمده است : ماده 2 قانون مطبوعات در چهار بند و یک تبصره رسالت و وظیفه مطبوعات را بیان نموده و در فصل سوم و چهارم از مواد سه تا هشت همان قانون حقوق و حدود مطبوعات توسط قانونگذار احصا گردیده است. "نشریاتی که توسط دادگستری استان تهران توقیف موقت شده از جمله چهار نشریه اخیر گذشته ، از این که از مواد فوق ، رسالت ، حدود و حقوق قانونی خود عدول نموده اند ، به صورت مستمر و بدون توجه به تذکرات و احضارهای مکرر و در مواردی علیرغم اخذ تامین قانونی توسط دادگاه و اعطای مهلت به جرائم خود ادامه داده به گونه ای که تکرار و استمرار چاپ مطالب مجرمانه ضمن اخلال امنیت اطلاعرسانی سالم زیانها و عواقب سو مملکتی نیز در پی داشته است. براساس این اطلاعیه ، دادگستری به حکم وظیفه قانونی که پیشگیری از وقوع جرم در بند پنج اصل 156 قانون اساسی به قوه قضاییه محول شده و در اصل 159 همان قانون اجرای این وظیفه به محاکم واگذار شده از ادامه ارتکاب اعمال مجرمانه جلوگیری و به وظیفه قانونی خود عمل نموده است. در اطلاعیه دادگستری استان تهران تصریح شده است : چنانچه وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی به تکلیف قانونی خود در نظارت دقیق بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی آنها که در ماده 45 قانون مطبوعات به طور صرایح بدان اشاره شده اقدام و قبل از استمرار و ارتکاب جرایم متعدد و پی درپی توسط اینگونه نشریات به وظیفه قانونی خود در جهت نظارت دقیق بر عملکرد نشریات که همان اجرای حدود و حقوق و رسالت مقرر در قانون مطبوعات است عمل می کرد به طور قطع سرانجام بسیاری از نشریات به توقیف موقت نمی انجامید. دادگستری استان تهران دراین اطلاعیه اعلام کرده است: درباره اطلاعیه اخیر وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی و عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 45 قانون مطبوعات در امر نظارت دقیق بر عملکرد جراید ، پیگیری لازم را معمول خواهد داشت. * 818 *