رایزنی برای تعیین زمان برگزاری گردهمایی سران کشورهای ساحلی ادامه دارد # باکو، ایرنا: 28 اسفند 1379 برابر با 18 مارس 2001 رییس جمهوری ترکمنستان ، از ادامه رایزنـی های برای برگزاری زمان دقیق گردهمایی سران کشوهای ساحلی دریای خزر خبر داد. نشریه "ینی آذربایجان" روز شنبه، به نقل از "صفرمراد نیازاف" افزود که برگزاری این نشست ، با حضور رییسان جمهوری روسیه ، قزاقستان ، آذربایجان، ترکمنستان و ایران ، برای اواسط ماه آوریل سال 2001 (اواخر فرودین 80) در شهر "ترکمنباشی" ترکمنستان را محتمل می داند. نیاز اف ، خاطرنشان کرد که عشق آباد ، توافق پنج کشور ساحلی دریای خزر درباره تعیین رژیم حقوقی این عرصه آبی را یک اولویت مهم تلقی می کند. وی گفت: در صورت تعیین وضع حقوقی جدید دریای خزر، می توان درباره تشکیل مراکز حفاظت از محیط زیست در منطقه و همکاری متقابل و برابر سخن گفت: نیازاف بر مخالفت عشق آباد مبنی بر تشکیل هرگونه موسسه ای درباره مسایل دریای خزر پیش از تعیین رژیم حقوقی این دریا ، تاکید کرد. نشریه ینی آذربایجان ارگان رسمی حزب حاکم جمهوری آذربایجان ، خاطرنشان کرد که نیازاف قصددارد در نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر، ایده تشکیل منطقه آزاد کشتیرانی در آب های میانی این دریا را مطرح کند. * 818 * / * 816 *