"آنته یلاویچ"بار دیگر بر برگزاری همه پرسی در بین کرواتهای بوسنی تاکید کرد # سارایوو ، ایرنا: 11 آبان 1379 برابر با اول نوامبر 2000 رییس شورای ریاست کنگره ملی کرواتهای بوسنی و هرزگوین ، روز سه شنبه، بار دیگر بر لزوم برگزاری همه پرسی در بین کرواتها تاکید کرد.
به گزارش " بیهاپرس " خبرگزاری بوسنی و هرزگوین ، " آنته یلاویچ " در موستار به خبرنگاران گفت: فقط اقدام عملی نیروهای بین المللی در بوسنی می تواند مانع برگزاری این همه پرسی شود ، که هدف از انجام آن، پاسخ دادن به برخی مسایل کروات های بوسنی از جمله قانون جدید کمیسیون انتخاباتی بوسنی در مورد نحوه انتخابات نمایندگان کروات است .
وی افزود:امیدوار است که نیروهای بین المللی دربوسنی دریابند، که ماموریت آنها در بوسنی تثبیت صلح و دمکراسی است.
"یلاویچ " در پاسخ به این که آیا زمان همه پرسی در بین کرواتها که همزمان با روز برگزاری انتخابات عمومی بوسنی است ، قابل تغییر است، گفت:زمان این همه پرسی را یک حزب نمی تواند تغییر دهد و تصمیم درباره آن به عهده کنگره ملی کرواتهاست.
گفتنی است، اقدام حزب دمکراتیک کروات بوسنی به رهبری " آنته یلاویچ " و متعاقب آن تشکیل کنگره ملی کرواتها در شنبه هفته جاری در مورد همه پرسی در بین ملت کروات، تاکنون با واکنش منفی در بوسنی روبرو شده است.
غ - ح