واتیکان: تمایلات ضد یهودی در اروپا و آمریکا افزایش یافته است # واتیکان، ایرنا: 22 مرداد 1379 برابر با 12 اوت 2000 دو مقام واتیکان بااذعان به رشد روزافزون تمایلات ضد یهودی در اروپا و آمریکا از این بابت اظهار نگرانی کردند.
کادرنیال "ادوارد ایدریس کاسیدی" مدیر شورای پایی گفتگوی میان ادیان و کاردینال "جیمز فرانسیس استافورد" مدیرشورای پاپی گفتگو با غیر مذهبیون در دولت واتیکان، در گفتگو با شماره روز شنبه روزنامه لارپوبلیکا در مورد رشد پدپده ضد یهودی در اروپا و آمریکا هشدار دادند.
این دو کاردنیال برجسته واتیکان در این گفتگو بااظهار نگرانی از رشد تمایلات ضد یهودی دراروپا و آمریکا گفتند تعداد کسانی که کشتار یهودیان را در جنک جهانی دوم به عنوان یک واقعیت تاریخی، انکار می کنند، درحال افزایش است .
آنهاافزودند: در مسابقات فوتبال و بستکبال دائما پارچه نوشته های با شعارهای ضدیهود روز به روز بیشتر در معرض تماشای عمومی قرار می گیرد.
این دو کاردینال واتیکان تاکید کردند حتی به قبرستان یهودیها دراورپا و آمریکا حمله می شود و متاسفانه این پدیده درمیان جوانان نمود یافته است.
به گفته آنها نئونازیسم در اروپای مرکزی بخصوص در آلمان و حتی در ایتالیا به ویژه در شهر رم افزایش یافته است.