بازتاب عقب نشینی نیروهای اسراییل در روزنامه های جمهوری آذربایجان # باکو ، ایرنا: پنجم خرداد 1379 برابر با 25 مه 2000 عقب نشینی و فرار خفت بار نیروهای اسراییل از اراضی جنوب لبنان ، بازتاب گسترده ای در روزنامه های جمهوری آذربایجان داشت.
نشریه روسی زبان "زرکالو" با درج این مطلب که "آخرین تانک اسراییلی، اراضی لبنــان جنوبی را ترک کرد" نوشت: همگـام با نیروهای نظامی اسراییل، نظامیـان ارتش لبنان جنوبی نیز این منطقه را ترک می کنند، چرا کـه آنهــا خائنان به وطن تلقی می شوند.
به نوشته این روزنامه، حزب ا.. لبنان زره پوش های بر جــای مانــده در منطقه را تحت کنترل خـود درآورده و با گشــودن درب های زندانها، زندانیان مبارز و سیاسی را آزاد می کنند.
"زرکالو" به نقل از رهبران حزب ا.. اضافه کرد: حزب ا.. لبنان با تاکید بر ادامه مبازرات خود، اخراج نیروهای نظامی اسراییلی از مناطق مورد اختلاف با کشور سوریه در بلندیهای "جولان" را نیز خواستار شده است.
این نشریه همچنین نوشت: در "بیروت" پایتخت لبنان، مردم پایان اشغال نظامی 22 ساله اراضی جنوب کشور خود را در خیابان ها جشن گرفته اند.
نشریه "525" چاپ باکو نیز در مطلبی تحت عنوان "به اشغال 22 سالــــه پایان داده شد" نوشت: با خروج نیروهای نظامی اسراییل از اراضی جنوب لبنان به اشغال 22 ساله این منطقه خاتمه داده شد و نیروهای حزب ا.. مواضع رهاشده را تحت کنترل خود در آوردند.
به نوشته این نشریه، در عین حال فرماندهی نظامی اسراییل هشـدار داد که حملات احتمالی نیروهای حزب ا.. را پاسخ خواهد داد.
"آزادلیق" نشریه دیگر چاپ باکو، در گزارش کوتاهی از آزادسازی اراضی جنوب لبنان، نوشت: عقب نشینی نیروهای نظامی اسراییل از این اراضی، چهارشنبه شب بـه پایان رسید و تمام پایگاه های نظامی اسراییل از این منطقـه برچیده شد.
به نوشته این نشریه، از سال 1982 میلادی تاکنون 120 هزار نیـروی نظامی اسراییلی مستقر در مناطق اشغالی جنوب لبنان در درگیری با حزب ا.. جان خود را از دست داده اند.
نشریه "کاسپی" نیز نوشت: مردم لبنان که در نتیجه تجاوز ســـال 1982 میلادی نیروهای نظامی اسراییلی، خانه و کاشانه خود را ترک کــرده بــودند، دوباره به محل سکونت خود واقع در اراضی جنوب لبنان باز می گردند.