00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000س/ برلین، ایرنا: 10 اسفند 1380 برابر با اول مارس 2002 دولت آلمان، از تشدید خشونتهای اخیر در مناطق فلسطینی شدیدا نگران است و خواهان خاتمه بخشیدن به خشونت در خاورمیانه است0 براساس بیانیه مطبوعاتی روزجمعه سایت اینترنتی وزارت امورخارجه آلمان، " یوشکافیشر "، وزیر امور خارجه این کشور خواهان ازسرگیری دوباره مذاکرات امنیتی دوطرف درگیر اسراییلی و فلسطینی، با توجه به طرح جدید صلح عربستان است0 در این بیانیه، بر نگرانی این کشور از تشدید خشونت در خاورمیانه بویژه در ارتباط با درگیریهایی که در کمپ آورگان "بالاتا" در نزدیکی شهر نابلس رخ داده است، تاکید شده است 0 در هجوم نیروهای اسراییلی در روز پنجشنبه به این کمپ حداقل 10 فلسطینی کشته شدند0 از سـوی دیگر، خبرگزاری آلمان روز جمعه نیز به نقـل از بیـانیه وزارت خارجه آلمان نوشـت : یوشکـا فیشر با ابـراز تنفـر از خشـونتهای جاری در هندوستان بین هندوهای افراطی و مسلمانان که منجر به خشونت وکشتار شده است، خواهان خاتمه بخشیدن به این خشونتهاشد0 در درگیریها و حملات اخیر هندوهای افراطی به مسـلمانان در ایالت گجرات هند برسر مسجد بابری، تاکنون دهها نفر از مسلمانان کشته و زخمی شده اند0 * *815