خواند # رم، ایرنا: هفتم آبان 1380 برابر با 29 اکتبر 2001 یک کارشناس برجسته اقتصادی ـ سیاسی ایتالیا و اروپا، در اظهارات صریحی درباره برخورد غرب از گذشته تاکنون با کشورهای اسلامی ، گفت : غرب در این رابطه فقط به فکر تضمین نفت برای خود بود و همیشه با بی شرمی و سوداگرانه با کشورهای اسلامی برخورد کرده است. " فرانکو برنابه " رییس سابق شرکت نفت ایتالیا ( انی ) و شرکت مخابرات این کشور ، در گفت وگو با روزنامه " کوریره دلاسرا " گفت : غرب می توانست بدون دخالت در کشورهای اسلامی و از راه گفت وگو با آنها رابطه داشته باشد، اما برعکس تنها به فکر تضمین نفت برای خود بود. وی گفت : غرب در ایران ، ابتدا از رژیم فاسد شاه حمایت کرد و مطبوعات غربی از ثریا و فرح دیبا می نوشتند، در حالی که در ایران اکثریت مردم فقیر بودند و رژیم با خشونت با مردم برخورد می کرد. برنابه که به چپ گرایان ایتالیا نزدیک است و از کارشناسان آگاه اقتصادی اروپا بشمار می آید، افزود: از طرف دیگر ، همین غرب با بی شرمی در پاریس حضور ( امام ) خمینی ( ره ) را پذیرفت. وی ادامه داد ، در عراق نیز آمریکا ابتدا "صدام حسین" را به عنوان یک عامل ضد ایران مورد حمایت قرار داد. به همین دلیل هم ، صدام فکر می کرد که پاسدار غیرمذهبی منطقه است و با جرات به کویت حمله کرد. صدام تصور می کرد که آمریکاییها مانع او نخواهند شد. برنابه که اکنون یکی از صاحبان صنایع ایتالیا است ، اضافه کرد : غرب در مصر راه دیگری را انتخاب کرد و این کشور را در شرایطی قرار داد که بتواند رشد کند و رهبران مصری طرفدار خود را تربیت کرد و به این طریق توانست همیشه بر روی حمایت مصر حساب کند. 806