# دمشق، ایرنا: 12 مهر 1380 برابر با چهارم اکتبر 2001 "احمد سعدات" دبیرکل جدید جبهه خلق برای آزادی فلسطین در نخستین اظهارات خود بعد از برگزیده شدن به این سمت، گفت: ملت فلسطین تسلیم را نمی پذیرید و شعار اصلی ما همچنان "فلسطین کامل یا مرک" خواهد بود. کمیته مرکزی جبهه خلق برای آزادی فلسطین روز چهارشنبه در نشستی که در سرزمین های اشغالی برگزارشد، به اتفاق آرا "سعدات" را به عنوان دبیرکل جدید این جبهه برگزید. وی جانشین "ابوعلی مصطفی" دبیرکل پیشین این جبهه شده است که پنجم شهریور ماه گذشته رژیم نژادپرست اسراییل طی عملیاتی تروریستی وی را در محل کارش در شهر "البیره" رام الله به شهادت رساند. "سعدات" که روز پنجشنبه با رادیو "مونت کارلو" گفت وگو می کرد، افزود: سیاست جبهه خلق برای آزای فلسطین تغییر نخواهد کرد. وی در خصوص مواضع جدید آمریکا نسبت به مساله فلسطین، تصریح کرد: این جبهه از هر موضعی که مصالح عالی ملت فلسطین و حقوق مشروع آنان را در نظر بگیرد، استقبال می کند. دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین افزود: آنچه که در موضع جدید آمریکا قابل توجه می باشد، این است که واشنگتن تنها از ایجاد یک دولت سخن می گوید، اما به حدود یا میزان حاکمیت آن اشاره نمی کند. "سعدات" ادامه داد: معلوم نیست که دولت مورد نظر آمریکا دولتی مستقل یا یک حکومت خودگردان با پوشش یک دولت مستقل است. * 818 *