# قم ، ایرنا : 20 شهریور 1380 برابر با 11 سپتامبر 2001 آیت الله محمد ابراهیم جناتی گفت: شیوه هـای خاص سنتی، قشری و تجددگرایی ، باعث حضور کمرنک زنان دراجتماع می شود. وی روز سه شنبه در همایش "زن و معاصرسازی نقش الگویی حضرت فاطمه زهرا(س )" در تالار معصومیه استانداری قم افزود: زنـان بـاید خـود را از رویـدادها و تحولات زندگی در صورتی که با موازین اسلامی سازگارباشد،دور نساخته و با حفظ اصالت اجتماعی، خود را با تغییرات انطباق دهند. این استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: گـروهی از زنان تابع شیوه های سنتـی برگرفته از آداب و رسوم بین مردم عوام و سنتهای غلط محیطی و اجتماعی بوده ، که هیچگاه تحولات و تغییرات زمان در آنان نفوذ نمی کند. آیت الله جناتی حضرت فاطمه زهرا(س ) را نمونه خارق العاده زنان دانسته و گفت: آن حضرت شرایط زمان و تحـولات آن را درک کرده و در صورتی که مطابق با موازین شرعی بود خود را با آن هماهنک می کرد. وی باابراز تاسف از اینکه آن حضرت درجامعه اسلامی ناشناخته مانده افزود: هر زمان که نامی از آن بزرگوار به میان می آید، از وی به عنوان زن و همسری نمونه یاد شده در حالیکه در رابطه با مسایل اجتماعی ، سیاسی و مدیریتی وی مساله ای مطرح نمی شود. آیت الله جناتی تصریح کرد: با بررسیهای انجام شده درنخستین منبع اجتهادی و پایه شناخت کتاب و سنت خدا دریافتیم که جنسیت (مرد وزن ) درانجام و تصدی کارها، مقامات و مدیریت اجتماعی، سیاسی اعتبار نشده است. وی تنها توانایی فکری ،دانایی بینش ،مهارت وآگاهی درامور را ملاک انتخاب اشخاص برای دردست گرفتن امور عنوان کرد. وی ابراز داشت: قرآن با تمام صراحت حقـوق اقتصادی زن را در تمام عرصه ها مجاز دانسته به خاطراینکه که زن ومرد در جامعه رکن و مکمل یکدیگر می باشند.
* 804 *