# تهران، ایرنا : 27 مرداد 1380 برابر با 18 اوت 2001 محمد خاتمی رییس جمهوری ایران صبح فردا (یکشنبه ) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور خواهد یافت تا ضمن تشریح برنامه دولت ، به دفاع از ترکیب هیات وزیران پیشنهادی خود بپردازد. " بررسی برنامه ها و خط مشی دولت و رای گیری در مورد برنامه ها و صلاحیت وزیران " نخستین دستوری است که از سوی اداره کل قوانین مجلس در برنامه کاری این هفته قرار داده شده است. مراسم تحلیف خاتمی هفدهم مردادماه جاری ( 8 اوت ) در مجلس برگزار شد و وی به عنوان رییس جمهور در حضور نمایندگان مردم ، رییس قوه قضاییه ، اعضای شورای نگهبان و جمعی از مقامهای لشگری و کشوری سوگند ادا کرد. وی تنهاچهار روز پس برگزاری مراسم تحلیف و قبل از پایان فرصت قانونی دو هفته ای خود، در نامه ای وزیران پیشنهادی اش را به مجلس معرفی کرد. طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ،مجموع نطق اولیه رییس جمهور و دفاعیاتش دو و نیم ساعت (150 دقیقه )خواهد بود . رئیس جمهوری،براساس اصل هشتاد و هفتم قانون اساسی موظف است "برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر ازمجلس رای اعتمادبگیرد". آقای خاتمی بیست و یکم مرداد ( 12 اوت ) درنامه ای به رئیس مجلس ،وزیران پیشنهادی خود رابرای تصدی امور20 وزارتخانه معرفی کرد واحزاب و گروههاو شخصیت ها بویژه نمایندگان مجلس در موافقت و مخالفت با افراد معرفی شده نقطه نظرات و دیدگاههای خود را بیان کردند. به موجب ماده 189 آئین نامه داخلی، مجلس یک هفته پس از معرفی اعضای کابینه از سوی رئیس جمهور،موظف است برای بحث وبررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت واخذ رای اعتماد برای هیات وزیران جلساتی را به طور متوالی تشکیل دهد. پس ازآن مجلس ، بررسی برنامه دولت و ترکیب هیات وزیران را بااظهارات پنج نفراز نمایندگان مخالف و پنج نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر کدام برای مدت پانزده دقیقه انجام خواهد داد. در ماده 190 آئین نامه داخلی مجلس همچنین قید شده است که رئیس جمهور یا کسانی که او تعیین خواهد کرد به سوالات و اظهارات مخالفان پاسخ می دهد. به دنبال اظهارات و دفاعیات رئیس جمهور، مجلس شور درمورد برنامه هاو صلاحیت هریک از وزیران را به صورت جداگانه آغاز خواهد کرد. در مورد هر وزیر دو نفر از نمایندگان مخالف و دو نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق هر کدام برای مدت پانزده دقیقه فرصت خواهند داشت. پس ازآن وزیر و در صورت صلاحدید رئیس جمهور به مدت سی دقیقه برای دفاع از برنامه و صلاحیت وزیر مطروحه وقت خواهند داشت. بحث و بررسی برای تک تک وزیران به ترتیب حروف الفبای وزارتخانه به همین شیوه انجام می گیرد و رئیس جمهورمی تواند با استفاده از وقت وزیران در پایان و به طور یک جا ازآنان دفاع کند. پس از آن برای هریک از وزیران جداگانه رای گیری به عمل می آید و شمارش و اعلام نتیجه آرا پس از رای گیری برای همه وزرا صورت خواهد گرفت . سوالات کتبی نمایندگان در طول مدتی که برنامه دولت مطرح است از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور یا وزیر مربوط داده خواهد شد. چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رای اعتماد نداد، رئیس جمهوری موظف است با رعایت اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی حداکثر قبل از سه ماه فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رای به مجلس معرفی کند. جلساتی که برای بررسی برنامه ها و خط مشی دولت و همچنین رای گیری در مورد برنامه ها و صلاحیت هریک از وزیران در مجلس تشکیل می شود می تواند با پیشنهاد رئیس و تصویب مجلس، به صورت صبح و بعدازظهر برگزار شود. براساس ماده ای دیگراز آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی،دراین جلسات نطق قبل از دستور نمایندگان از دستور حذف می شود. * 803 *