# اراک ، ایرنا: 9 خرداد 1380 برابر با 30 می2001 وزیر کار و امور اجتماعی در جمع کارگران و مدیران واحدهای تولیدی اراک اظهار داشت:مشکلات اقتصای کشور ناشی ازکارکرد دولت خاتمی نیست و انتقاداتی که دراین زمینه می شود، غیرمنطقی است. حسین کمالی عصر سه شنبه با بیان اینکه ،اقتصاد نفتی آسیب پذیر است گفت: کاهش قیمت نفت و خشکسالی فشار زیادی را به دولت وارد کرد. کمالی اظهارداشت : با افزایش قیمت نفت ،دولت متوصل به ریاکاری و تزریق مازاد درآمد نفتی به جامعه نشد و این درآمد را برای اعطای وام جهت سرمایه گذاری درتولید و ایجاد اشتغال در نظر گرفت. * 803 *