# بیروت ، ایرنا: 24 اردیبهشت 1380 برابر 14 می2001 جنبش جهاد اسلامی فلسطین روز دوشنبه با انتشار بیانیه یی، کشورهای عربی و اسلامی را به همیاری مردم فلسطین و کمک به انتفاضه فراخواند. دراین بیانیه که به مناسبت پنجاه و سومین سالگرد تاسیس رژیم صهیونیستی منتشر شده، آمده است :" مسلمانان باید همه توجه خود را معطوف کمک به مردم فلسطین کنند و هدف اصلی همانا آزادسازی بیت المقدس است". دربیانیه افزوده شده است :" رژیم صهیونیستی با اشغال بخشهایی از سرزمین فلسطین و سرکوب مردم آن ، خرابی خانه های مسکونی و سوزاندن مزارع کشاورزی را برای به زانو درآوردن مردم فلسطین درپیش گرفته است". در بخش دیگر این بیانیه آمده است:" حکومتهای عربی و اسلامی باید بدانند که با تمسک جستن به ایمان اسلامی ، رژیم صهیونیستی شکست پذیر است". در بیانیه مزبور تاکید شده است :" در سالگرد اشغال فلسطین از زمامداران عرب می خواهیم در برابر موج حمایت ملتهای خود از انتفاضه قرار نگیرند و از آرمانهای بزرک اسلامی دفاع کنند". جهاد اسلامی در بیانیه اش خاطرنشان ساخته است:" با گذشت هشت ماه از آغاز انتفاضه بر ملتهای عربی و اسلامی است که سکوت را بشکنند و به نشانه اعتراض به سیاستهای سرکوب رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین ، دست به تظاهرات گسترده بزنند". در پایان این بیانیه آمده است :" همانگونه که غیور مردان مقاومت اسلامی طعم تلخ شکست را به نیروهای رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان چشاندند، امید می رود که انتفاضه با الگو قراردادن مقاومت، شکست دیگری بر این رژیم تحمیل کند". * 813 *