# بیروت ، ایرنا: 29 اسفند 1381 برابر با 20 مارس 2003 رییس جمهوری لبنان حمله نظامی بامداد پنجشنبه آمریکا به عراق را محکوم کرد. دفتر ریاست جمهوری لبنان با انتشار بیانیه ای به نقل از سپهبد " امیل لحود " اعلام کرد که این جنک ، یک کشور برادر عرب و مردم بی دفاع آن را هدف قرار داده و متعرض مقررات بین المللی نیز شده که با این جنک مخالف بوده است. در این بیانیه آمده است: این تجاوزگری جهان را به تونلی تاریک فرو برد که خروج از آن دشوار خواهد بود. امیل لحود ، با تاکید بر اینکه پیامدهای این جنک به عراق محدود نخواهد بود، خواستار تحرک دولتهای طرفدار صلح و دوستی در جهان برای توقف این جنک شد. رییس جمهوری لبنان همچنین خواستار نجات سازمان ملل متحد از تلاشهای جاری برای تضعیف آن و جلوگیری از تحمیل اراده یک کشور بر این نهاد بین المللی شده است. * 1476 * 1417