بدنبال داشت # رم، ایرنا: 29 اسفند 1381 برابر با 20 مارس 2003 انتظار چهارشنبه شب مطبوعات ایتالیا برای آغاز جنک یکجانبه آمریکا علیه عراق، انتشار دیرهنگام روزنامه های پنجشنبه را بدنبال داشت. بسیاری از روزنامه های ایتالیا که صفحات رویی خود را برای چاپ آخرین اخبار مربوط به تحولات بحران عراق اختصاص داده بودند ،بعد از شروع جنک، با تاخیر چند ساعته منتشر شدند. همچنین چندین روزنامه دیگر مجبور به تغییر صفحه نخست خود شده یا مبادرت به چاپ فوق العاده کردند. علاوه بر این، روزنامه فروشی های ایتالیا نیز صبح شلوغی را پشت سر گذاشتند تا توانستند به نیاز علاقه مندان اخبار جنک آمریکا علیه عراق پاسخ گویند. روزنامه های ایتالیا بیشتر اخبار مربوط به لحظه های آغازین جنک، مواضع دولت ایتالیا و کشورهای اروپایی را در این مورد منتشر کرده اند. با وجود مخالفت گسترده جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل، جنک یکجانبه آمریکا علیه عراق بامداد امروز با موشکباران این کشور آغاز شد. * 1447 *