# توکیو ، ایرنا: 29 اسفند 1381 برابر با 20 مارس 2003 شرکت های بزرک بیمه ژاپن به دنبال حمله امروز پنجشنبه آمریکا به عراق حق بیمه کشتی های راهی خلیج فارس را افزایش دادند. دست اندرکاران گفتند : بیمه گران اکنون حق بیمه " خطر جنک " را نیز به حق بیمه بدنه کشتی ها که تا روز چهارشنبه به طور یکسان 3/0 درصد برای کشتی های راهی بنادر عراق بود افزوده اند. آنها افزودند: حق بیمه خطر جنک برای کشتی ها و خدمه بستگی به مقصد و طول سفر تعیین می شود. حق بیمه های غیر جانی برای کشتی های راهی دیگر کشورهای خلیج فارس غیر از عراق نیز به شدت افزایش یافته به گونه ای که به عنوان مثال در مورد کویت از 03/0 درصد به 375/0 درصد رسیده است. * 1476 * 1417