# دمشق ، ایرنا: 30 دی 1381 برابر با 20 ژانویه 2003 جنبش آزادیبحش ملی فلسطین ( فتح انتفاضه ) به رهبری سرهنک " ابوموسی " روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای در دمشق طرح مصر برای گفت وگو میان گروههای فلسطینی را محکوم کرد. این جنبش در بیانیه خود که نسخه ای از آن به دفترایرنادر دمشق ارسال شد، با توصیف گفت وگوهای قاهره به عنوان یک " بازی سیاسی " بر ضرورت تحریم آن تاکید کرد. در بیانیه فتح انتفاضه آمده است : مصر از طریق طرح خود خواهان توقف بی قید و شرط مقاومت در برابر رژیم ددمنش صهیونیستی به بهانه گرفتن بهانه از این رژیم است، در حالیکه " آریل شارون " مصمم است ، با سوء استفاده از سرگرم بودن محافل جهانی به بحران عراق و جنک احتمالی علیه این کشور، شمار بیشتری از فلسطینیان را کشته و این ملت را کاملا نابود کند. فتح انتفاضه در بیانیه خود افزود: گفت وگو میان گروههای فلسطینی برای ایجاد وحدت ملی ضروری است، اما این گفت وگو باید مبتنی بر اصول و میثاق نامه ملی و برای ادامه راه مقاومت و مبارزه باشد و نه تحقق منافع محدود. در بیانیه این جنبش تاکید شده است که تجربه توافقنامه"اسلو" نشان داده که رژیم صهیونیستی هیچ اعتقادی به صلح ندارد و هدف از قبول گفت وگو با فلسطینیان مجبور کردن آنان به تسلیم در برابر شروط خود می باشد. 190