# تهران ، ایرنا: 14 دی 1381 برابر با 4 ژانویه 2003 متوسط هزینه ناخالص هر خانوار شهری در سال 1380 با 8/15 درصد افزایش نسبت به سال ماقبل 35 میلیون و 38 هزار ریال (ماهانه 2 میلیون و 920 هزار ریال ) بود. بر اساس گزارش آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حدود یک میلیون و 67 هزار ریال معادل 7/28 درصد از متوسط هزینه ناخالص هر خانوار شهری به گروه هزینه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات اختصاص داشت که نسبت به سال 1379 با 3/11 درصد رشد مواجه شد. در بین گروه هزینه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، هزینه انواع گوشت با 3/7 درصد، میوه های تازه با 9/3 درصد، شیر و فراورده های ان و تخم پرندگان با 4/3 درصد، آرد، رشته و غلات با 3 درصد و سبزی تازه با 8/2 درصد از کل هزینه ها، سهم بالاتری داشت. بر اساس این گزارش، از کل هزینه های ناخالص خانوار در سال 1380، هزینه پوشاک و کفش (معادل 2 میلیون و 407 هزار ریال ) با 1/11 درصد رشد نسبت به سال قبل به حدود 9/6 درصد از کل هزینه ها بالغ شد. متوسط هزینه گروه مسکن، آب، برق و سوخت در سال 1380 با 4/19 درصد افزایش نسبت به سال قبل از ان به 8/26 درصد یعنی بالغ بر 9 میلیون و 377 هزار ریال رسید. از کل هزینه ناخالص خانوار در این سال ، 3/6 درصد به هزینه گروه لوازم، اثاث و خدمات، 8/4 درصد به گروه هزینه تفریح،سرگرمی،تحصیل وخدمات فرهنگی و 8/8 درصد به گروه هزینه کالاها و خدمات متفرقه اختصاص یافت. هزینه لوازم ، اثاث و خدمات 5/13 درصد، درمان و بهداشت 6/30 درصد، حمل و نقل و ارتباطات 9/13 درصد، تفریح، سرگرمی، تحصیل و خدمات فرهنگی 26 درصد و کالاهاو خدمات متفرقه در سال گذشته 9/17 درصد نسبت به سال 1379 رشد داشت. مجموع "درآمد پولی و غیرپولی" ناخالص سالانه یک خانوار شهری در سال 1380 بالغ بر 31 میلیون و 674 هزار ریال (ماهانه2 میلیون و 640 هزار ریال ) بود که از این مبلغ 6/74 درصد به درآمد پولی و 4/25 درصد به درآمد غیر- پولی اختصاص داشت. کل درآمد پولی و غیرپولی در این سال نسبت به سال 1379 حدود 2/22 درصد ترقی کرد. در همین مدت از میان درآمدهای پولی ناخالص خانوار، درآمدهای حاصل از مزد و حقوق بخش دولتی و عمومی 4/18 درصد، مزد و حقوق بخش خصوصی 1/26 درصد ،مشاغل آزاد کشاورزی 43 درصد،مشاغل آزاد غیرکشاورزی 2/26 درصد و درآمدهای متفرقه 6/37 درصد نسبت به سال 1379 افزایش داشت، اما درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم 8/2 درصد کاهش نشان داد. گزارش آماری بانک مرکزی نشان می دهد،ارزش اجاره مسکن شخصی (مالک نشین )از میان درآمدهای غیر پولی با 2/79 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. بررسی هزینه و درآمد خانوارهای ساکن در مناطق شهری ایران در سال 1380 در 72 شهر و با مراجعه به شش هزار خانوار، انجام شد. 191