# کابل ، ایرنا: 10 خرداد 1381 برابر با 31 می2002 بر اساس موافقتنامه ای که بین دولت افغانستان و اداره هوانوردی سازمان ملل امضا شد، این سازمان بازسازی مجدد و توسعه فرودگاه هاو سیستم هوانوردی افغانستان را برعهده می گیرد. وزارت هوانوردی و گردشگری افغانستان روز جمعه اعلام کرد : 28 میلیون و 800 هزار دلار از این موافقتنامه 31 میلیون دلاری را سازمان ملل به صورت کمک بلاعوض و هشت میلیون و 200 هزار دلار باقیمانده را دولت افغانستان تامین خواهد کرد. براساس این موافقتنامه ، سازمان ملل در مدت یک سال فرودگاه بین المللی "خواجه رواش" کابل را به طور کامل بازسازی و برای انجام پروازهای منظم بین المللی آماده می سازد. "زلمی رسول" وزیر هوانوردی و گردشگری افغانستان گفت : شبکه هوانوردی در بازسازی این کشور نقش موثری دارد. وی افزود : 23 سال جنک و ناامنی کلیه سیستم حمل و نقل زمینی و هوایی افغانستان را نابود کرده و در شرایط حاضر برای ایجاد وفاق ملی و قومی ، ایجاد و اتصال راه های سراسر کشور امری ضروری و یک اصل است. درحال حاضر روزانه ده ها پرواز به فرودگاه کابل انجام می شود که اکثر آنها متعلق به سازمان ملل است. * 1348 * * 195 *