# تهران، ایرنا: 26 اسفند 1382 برابر با 16 مارس 2004 سازمان ملی جوانان اعلام کرد که براساس یک نظرسنجی، 91 درصد از جوانان ایران راه ایمن شدن کشور در مقابل دشمنان را دسترسی به عالی ترین سطوح علمی و صنعتی می دانند. نتایج حاصل از این پژوهش که توسط سازمان ملی جوانان و با استفاده از نظرات جوانان 28 استان کشور به دست آمده، نشان می دهد که 79درصد از جوانان ایرانی، میهن دوستی را مخالف اعتقادات دینی نمی دانند و 88 درصد از آنان معتقدند تمدن ایرانی با فرهنک اسلامی درآمیخته است. 85 درصد از جوانان شرکت کننده در این نظرسنجی اعلام داشته اند که شنیدن سرود ملی و برافراشته شدن پرچم ایران، احساساتشان را بر می انگیزد و آنان را به وجد می آورد. 87 درصد از جوانان نیز بیان داشته اند که علاقه آنان به میهن، به عملکرد حکومتها بستگی ندارد و در همه حال به ایران عشق می ورزند. نتایج این نظرسنجی که باشرکت 75 هزار جوان ایرانی انجام شده است نشان می دهد که 9/89 درصد از جوانان مراسم نوروز را بسیار دوست دارند و آنرا یک جشن ملی می دانند. 221