منطقی مستندو حقوقی دانست # تهران ، ایرنا: 15 اسفند 1382 برابر با پنجم مارس 2004 سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در واکنش به اظهارات فرمانده نیروهای آمریکا در عراق ، اظهارات او را " تکراری و فاقد مبانی منطقی مستند و حقوقی" دانست. " حمیدرضا آصفی " در واکنش به اظهارات "جان ابی زید" در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا گفت : این قبیل اظهارات تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ضعف و ناتوانی نیروهای اشغالگر در کنترل منطقه تحت اشغال خویش بوده و به هیچ وجه ازمسوولیت آنها در برقراری ثبات و امنیت در کشور عراق کم نمی کند. وی اظهار داشت: راهبرد بکارگیری شیوه های کهنه تبلیغاتی و عملیات روانی با هدف اتهام زنی به دیگران و فرافکنی ، راه خروج آمریکا برای رهایی از پیامدهای غلط سیاست های امنیتی و اشغالگری نبوده و نیست. سخنگوی وزارت امورخارجه ، اظهارات فرمانده نیروهای آمریکا در عراق را متناقض خواند و افزود: فرمانده نیروهای آمریکا در عراق در بخشی از اظهارات خود ابراز داشته که ایران چشمان خود را در مرزهای خود نسبت به ورود القاعده به ایران می بندد و در جایی دیگر از همین سخنرانی گفته است که ایران هیچگونه اختلالی در عراق انجام نداده است. آصفی تصریح کرد: این قرائن و شواهد به وضوح بیانگر اراده واقعی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم عراق و افغانستان و برقراری ثبات و امنیت منطقه و تحقق ساختارهای دمکراتیک مبتنی بر اراده مردم و نه تحمیل از خارج بوده است. در حالیکه آمریکا با لشکرکشی خود به منطقه تنها موجب بی ثباتی و ناامنی شده است. سخنگوی وزارت امورخارجه ایران با اشاره به مسوولیت های نیروهای اشغالگر بر اساس کنوانسیون ژنو در استقرار امنیت در عراق گفت: جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق قانونی خود برای استیفای حقوق شهروندانش استفاده می کند و تنها راه برقراری امنیت و ثبات در عراق، خروج نیروهای اشغالگر است. 1476